Keskipohjalainen koulutusväylä»Sosiaali- ja terveysalan väylä


Sosiaali- ja terveysalan opiskelumahdollisuudet Keski-Pohjanmaalla ovat erinomaiset sekä juuri peruskoulun tai lukion päättäneille että jo alan koulutusta tai työkokemusta omaaville. Sosiaali- ja terveysalan koulutustarjonta Keski-Pohjanmaalla kattaa kaikki koulutusasteet aina toiselta asteelta tohtoriksi saakka.

Seuraavat keskipohjalaiset oppilaitokset tarjoavat sekä sosiaali- ja terveysalan ammatillisen kelpoisuuden tuottavaa koulutusta että alan täydennyskoulutusta.

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, www.chydenius.fi
- Sosiaalityön perus– ja aineopinnot
- Sosiaalityön maisterikoulutus
- Sosiaalityön tieteelliset jatko-opinnot

Centria ammattikorkeakoulu (Kokkola ja Ylivieska), www.centria.fi
- Sosionomi (AMK)
- Sosionomi (ylempi AMK)

Kokkolan sosiaali– ja terveysalan opisto, www.kpedu.fi
- Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
- Lähihoitajakoulutus

SOSIAALIALAN TYÖ

Sosiaalialan työ sopii sinulle, joka

- omaat hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, pitkäjänteisyyttä, vastuuntuntoa sekä stressinsietokykyä
- olet joustava ja rohkea sekä kykenet itsenäiseen ajatteluun ja realistiseen tilanteen arviointiin
- olet kiinnostunut ja halukas tukemaan ihmisiä heidän arjessa selviytymisessään
- omaat laaja-alaista kiinnostusta ja halua vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin
- olet kiinnostunut jatkuvasta itsesi kehittämisestä

Sosiaaliala tarjoaa vaihtelevia ja monipuolisia työmahdollisuuksia hyvin erilaisille ja eri-ikäisille ihmisille. Yhdistävä tekijä kaikille sosiaalialan tehtäville on työn ihmisläheisyys sekä vastuullisuus.

Sosiaalialan työt jaetaan sosiaalityön, sosiaaliohjauksen ja lähihoidon tehtäviin. Sosiaalialan ammattilaiset tukevat ihmisten arkielämää tarjoamalla ohjaus-, neuvonta-, tuki-, hoiva-, huolenpito- ja kasvatuspalveluita. Työnkuvaan kuuluu lisäksi ihmisten auttaminen erilaisissa kriisitilanteissa ja elämäntilanteiden hallinnassa.

Sosiaalihuollon ammatillisiin tehtäviin edellytettävät koulutusvaatimukset on määritelty alan kelpoisuuslaissa (L 272/2005). Lisätietoa sosiaalialan eri työtehtävistä löydät esimerkiksi työvoimatoimiston ammattinetistä, www.mol.fi -> ammattinetti ja sosiaalialan korkeakoulutettujen työn osalta www.talentia.fi -> sosiaalialan työ.

Sosiaalialan ammattilaiset voivat työllistyä julkiselle sektorille kuntien ja valtion palvelukseen, kolmannella sektorille erilaisiin järjestöihin ja säätiöihin sekä yksityiselle sektorille työntekijäksi tai yrittäjäksi.

Sosiaalialan ammattilaisten työpaikkoja ovat esimerkiksi kuntien sosiaalitoimistot, päiväkodit, kotipalvelu, terveyskeskukset, mielenterveystoimistot, sairaalat, kasvatus- ja perheneuvolat, koulut, a-klinikat, nuorisoasemat, vanhainkodit, kuntoutuslaitokset, palvelutalot, lasten- ja nuorisokodit, perhekodit, hoitokodit, päiväkeskukset, työ- ja toimintakeskukset, pakolaisten vastaanottokeskukset sekä vanhusten ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluyksiköt. Sosiaalialan korkeakoulutus tarjoaa mahdollisuuksia myös opetus- ja tutkimustyöhön sekä muihin asiantuntijatehtäviin.

Sosiaalialan väyläesite

 

 

© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.